Denetim ve Raporlama


Kurumsal Raporlama ve Yönetim Hizmetleri

Finansal ve yönetim raporlaması birçok şirketin hayat kaynağıdır. Doğru ve zamanlı aylık raporlar, bir işletmede karar alınabilmesi için en önemli araçlardır.

Şirket olarak, aylık ve çeyreklik raporlarınız, banka ekstreleriniz, borçlanma ve borç verme dokumanlarınız, gelir, gider özetleriniz ve diğer bütün kritik bili paylaşımı için en üst düzey raporlama çözümlerine ihtiyacınız vardır ve Zeren MM size tam olarak bunu sunar.

Zeren MM’nin finansal ve yönetimsel raporlama servisi, hızlı değişim gösteren ticari ve yasal zorunluluklara adapte olmanızı kolaylaştırırken, aynı zamanda da riskinizi azaltmanızı, işlerin üzerindeki kontrolu güçlendirmenizi ve hissedarlarınıza daha hızlı ve güvenilir bilgiler sunmanızı sağlar.

Zeren MM olarak hizmetlerimiz şu şekildedir;

• Özel veya kamu adına finansal olmayan raporlamaların denetimi.

• Kapsamlı ve güvenilir yönetim raporlamalarının geliştirmesinde danışmanlık.

• Dış raporlamaların ve bilgilendirmelerin şeffaflık yönünden değerlendirilmesi.

• Şirket değerinin en iyi ve gerçekçi şekilde yansıtılması için danışmanlık.

• Dış raporlama ve bilgilendirmelerin küresel piyasalardaki oyuncularla ve en iyi uygulamalarla karşılaştırılması.

• Kısa ve uzun vadeli iletişim stratejisi geliştirilmesinde destek.


UFRS / TFRS Raporlama Hizmetleri

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), dünyada birçok ülkede ve ülkemizde kabul görmüş finansal raporlama sistemidir. Küreselleşen dünya ekonomisinde şirketlerin küresel derecede karşılaştırılabilir, şeffaf ve anlaşılır olmasını hedefler.

Zeren MM’nin finansal ve yönetimsel raporlama servisi, hızlı değişim gösteren ticari ve yasal zorunluluklara adapte olmanızı kolaylaştırırken, aynı zamanda da riskinizi azaltmanızı, işlerin üzerindeki kontrolu güçlendirmenizi ve hissedarlarınıza daha hızlı ve güvenilir bilgiler sunmanızı sağlar.

Zeren MM olarak hizmetlerimiz şu şekildedir;

• Nakit Yönetimi

• Aylık Finansal Raporlama Dosyasının Hazırlanması

• Kira Sözleşmelerinin Analizi

• Alacakların Yaşlandırılmasının Raporlanması ve Analizi

• Şirketiçi İşlemlerin Raporlanması

• Performans Analizi Raporlaması

• Yönetim Muhasebesi

• Finansal Muhasebe


Finansal Raporlama ve Mali Analiz Hizmetleri

Bağımsız Denetim, şirketlerin mali tablolarının finansal raporlama standartları doğrultusunda incelenerek işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçek şekilde gösterip göstermediği konusunda denetçi şirket tarafından görüş bildirmesini içeri Denetçi görüşü firmanın mali durumunun görünürlüğünü daha güvenilir sunmakla beraber, şirketin paydaşlarına ve bilgi kullanıcılarına karşı daha şeffaf ve kurumsal olmasında etkilidir.

Şirketlerin mali tablolarının yıllık ve ara denetimlerini, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ve Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre yapan Zeren MM, uzmanlık alanları doğrultusunda yapılanmış ekipleri ile özel amaçlı denetim hizmetleri de sunmaktadır.

Zeren MM, hazırladığı raporların ulusal ve uluslararası bilgi kullanıcıları tarafından güven duyularak, kabul görmesinin bilinci ve sorumluluğu ile faaliyet gösterir.

Zeren MM, uluslararası muhasebe ve denetim standartları konusundaki tecrübelerini Türkiye'deki muhasebe uygulamaları ile birleştirerek müşterilerine değer sağlama hedefinin yanı sıra kamu güveninin yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak kazanılacağının bilinciyle hizmet sunar.

Zeren MM; geniş tecrübe ve bilgi birikimi ile sektörel bazda uzmanlaşmış kadrosuyla stratejik çözüm ortağınız olarak bağımsız ve profesyonel gözlemleri ile size sağlayacağı her türlü denetim ve danışmanlık hizmetleri ile şirketinizin yönetsel hesap verebilirliğin yerleşmesine çok büyük katkı sağlayacaktır.


İç Denetim Hizmetleri

Kurumsal yönetim alanında ciddi gelişmelerin olduğu ülkemizde, yönetimin en önemli güvence kaynağı olan iç denetim faaliyetleri, giderek artan bir öneme sahip oluyor. Şirket yönetimlerinin de iç denetimden beklediği katma değer giderek artmasıyla bu beklentiye yanıt vermek de iç denetim uzmanlarının önümüzdeki dönemde ana odağı haline gelecek gibi görünüyor. Zeren MM olarak Türkiye'de ve dünyada pek çok müşterimize, faaliyetlerinden güvence alabilmeleri için iç kontrol mekanizmalarının kurulması, mevcut yapılarının değerlendirilmesi, iç denetim biriminin kurulması veya mevcut iç denetim uygulamalarının geliştirilmesi konusunda hizmetlerimizle destek oluyoruz.

Zeren MM olarak hizmetlerimiz şu şekildedir;

• Kurumsal risk yönetimi sürecinin oluşturulması

• Kurumsal risk yönetimi prosedürünün ve rapor formatının hazırlanması

• Anahtar risk göstergelerinin belirlenmesi

• Kurumsal risk yönetimi eğitimlerinin verilmesi

• İş sürekliliği planının hazırlanması/gözden geçirilmesi/test edilmesi

• Etik kuralların hazırlanması

• Etik hattı hizmeti verilmesi


Bağımsız Denetim Hizmetleri

Zeren MM olarak amacımız, büyük ölçekli uluslararası şirketlerden, orta ve küçük ölçekli dinamik şirketlere kadar uzanan geniş bir yelpazede en yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunmak ve müşterilerimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamaktır.

Zeren MM’de en güncel muhasebe ve denetim standartları ve yöntemleri ile modern işletmelere en uygun teknolojilerle çalışıyoruz. Kaliteli denetime duyulan ihtiyaç bugünkü kadar büyük olmamıştır. Şirket sahipleri ve diğer paydaşlar, kendilerine sunulan mali tabloların, yayınlanmış standartlara uygun olarak doğruyu yansıttığına ilişkin güvenceye şimdiye kadar görülmemiş oranda ihtiyaç duymaktadırlar. Vergi mevzuatı her geçen gün daha karmaşık bir hal almakta olup bu mevzuatı yorumlayacak ve en etkin danışmanlık hizmetini sunacak uzmanlara ihtiyaç vardır. Ayrıca, şirket birleşmeleri ve satın almalarına ilişkin olarak şirket, özel uzmanlık isteyen konulara da ihtiyaç büyümektedir.

Zeren MM olarak hizmetlerimiz şu şekildedir:

• Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin UFRS’ye uyumlu TFRS standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi.

• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi.

• Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerce hazırlanmış finansal tablolarının bağımsız denetimi.

• Halka açık olan şirketler ile Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi diğer şirketlerin ve hisselerini halka arz etmeyi planlayan şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve Standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarının denetimi.

• Hisseleri başka ülke borsalarında işlem gören şirketlerin finansal tablolarının denetimi.

• Finansal tablolara ilişkin üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin uygulanması ve raporlanması.

• Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu standartlarına ve mevzuatına göre hazırlanmış finansal kuruluşların finansal tablolarının denetimi.

• Tahvil veya başka bir finansal araç ihracında bulunan kuruluşların finansal tablolarının denetimi.

• Yabancı şirketlerin yerel iştiraklerinin finansal tablolarının denetimi ve yurtdışında mukim hissedar için yerel standartlara göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi.

• İç kontrol denetimleri.

• Banka ve diğer benzeri finansal kuruluşların talepleri doğrultusunda yürütülen uygunluk denetimleri.

• Bilgi teknolojisi sistemlerinin denetimi.


Hile Denetim Hizmetleri

Şirketlerdeki olası işlem ve muhasebe usulsüzlükleri cezai yaptırımlar doğurmanın ötesinde, başta şirket ortakları olmak üzere; devlet, kredi verenler ve işletmeyle ticari ilişkide olan tarafların zarar görmesine de sebep olmaktadır. Ayrıca finansal tabloların yasalarla belirlenmiş muhasebe usullerine uygun hazırlanmayarak işletmenin gerçek finansal durumundan farklı gösterilmesi önemli zararlar doğurabilmektedir.

Bu konuda, şirketlerin yasal defter kayıtlarını ve belgelerini inceleyerek, çalışanlar, üçüncü kişiler ve diğer ilgililerle görüşerek ve elde edilen bilgiler üzerinden veri analizleri yaparak kontrollu denetim çalışmaları yürütüyoruz.

Bu konudaki belli başlı denetimlerimiz aşağıdaki gibi özetlenebilir:

• Muhasebe usulsüzlükleri ve hile denetimi

• Yönetici ve çalışan suistimal incelemeleri

• Yönetici ve çalışan suistimal incelemeleri


Ayrıca işletme veya şirketlerde hileye olanak sağlayan başlıca koşullar şunlardır:

• Etkisiz kurumsal yönetim, zayıf “Tepe Etkisi”.

• Finansal başarılar için sağlanan yüksek düzeyli teşvikler.

• İşletmenin kurallarında, düzenlemelerinde ve politikalarında karmaşıklık.

• Çalışanlara dayatılan gerçekçi olmayan bütçe hedefleri.

• İşletmede çalışanlar arasında bilgi akışının zayıf olması.

• Çalışanların yaptıkları işlerin kalitesini değerlendirmede yetersizlik.

• Yetersiz iç kontrol.

• Sağlıklı bağımsız dış denetim hizmetinin alınmaması.