Danışmanlık


Vergi Danışmanlığı

Vergi mevzuatı dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de sık sık değişmektedir. Mevzuatın çok çeşitli olması ve yoruma açık düzenlemeler vergiye uyum sürecini güçleştirmektedir. Bu durum, çoğu zaman vergisel risklerin öngörülememesine ve cezai yaptırımlara maruz kalınmasına sebep olmaktadır. Bazen de muafiyet ve istisna avantajlarının kullanılamaması; teşvik ve indirim fırsatlarının kaçırılması gibi sonuçlara yol açmaktadır.

Şirketiniz için vergisel riskleri minimize etme ve avantajları yakalama imkânı ancak doğru ve zamanında rehberlik ile mümkündür. İhtiyaç duyacağınız profesyonel çözümler için deneyimli kadromuzla yanınızdayız.

Vergi danışmanlığı hizmetlerimizi aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

• Yerel ve uluslararası kurumlar vergisi ve gelir vergisi,

• Vergi stopajı,

• Katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, BSMV ve KKDF gibi işlem üzerinden alınan vergiler,

• Veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler,

• Uluslararası vergi anlaşmaları,

• Yatırım teşvikleri,

• Dönem sonu envanter işlemleri ve kapanış işlemlerine özel danışmanlık hizmetleri,

• Spesifik konularda inceleme ve araştırma yapılarak görüş verilmesi,

• Yurt içinde ve yurt dışında şirket, şube ve irtibat bürosu kurulmasına ilişkin danışmanlık hizmetleri sunulması,

• Vergi planlaması, şirket yapılandırmaları.


Yönetim Destek Hizmetleri

İşletmeler bugünün teknoloji destekli ortamında, işlerinde daha mükemmele ulaşmak için ana faaliyeti alanlarına odaklanmak zorundadırlar. Bu amaçla, kendileri için çok önemli olan fakat ana faaliyetleri dışındaki konuları (muhasebe, bordro, insan kaynakları, finansal raporlama ve vergi yükümlülüklerinin takibi gibi) bu işte uzman kişi ve kurumlara yönlendirmekte, böylece bu işlemlerdeki kaliteyi artırarak, maliyetlerini düşürmektedir.

Günümüzde, hemen hemen her sektör ve büyüklükteki işletmeler yönetim destek hizmeti kullanımına yönelmektedir. Bu destek ile kendi faaliyetlerindeki kalite artmakta, hata oranı ve maliyet azalmaktadır. Zeren MM, bu ihtiyaçlar doğrultusunda riskleri minimize etmek ve uygulama süreçlerini kısaltmak adına, muhasebe ve finans fonksiyonu ile ilgili tüm alanlarda kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Müşterilerimizin vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusundaki ihtiyaçlarını uzman ekibimizle yasal mevzuata uygun olarak, zamanında yerine getirerek; hem işletmelerdeki personelin kendi işlerine hedef ve operasyonlarına odaklanmasını sağlar, hem de geliştirdikleri stratejiler ile daha etkin ve verimli olmalarına yardımcı olmaktadır.

Zeren MM, yönetim destek hizmetlerini, fark gözetmeksizin tüm müşterilerine aynı kalitede sunmaktadır. Bunu yaparken yaklaşımı, işletmelerin işini kendi işi gibi benimseyerek tam bir işbirliği içerisinde onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktır.

Zeren MM olarak yönetim destek hizmetlerimiz şu şekildedir;

• Genel Muhasebe Hizmetleri

• Raporlama Hizmetleri

• Bordro ve Personel Hizmetleri

• E-Beyanname ve E-Bildirge hizmetleri

• E-Fatura ve E-Defter hizmetleri

• Sosyal Güvenlik Hizmetleri

• Muhasebe Denetimi Ve Beyanname Kontrol Hizmetleri.

• T.T.K. Danışmanlığı

• Teşvik Hizmetleri

• Yerli Ve Yabancı Şirket Kuruluş İşlemleri

• Ticaret Sicil İşlemleri (Genel Kurul, Hisse Devri, Ana Sözleşme Tadil ve değişiklikleri)

• Şirket Tasfiye İşlemleri

• Muhasebe Danışmanlığı


Risk Yönetimi ve Yönetim Danışmanlığı

Şirketlerin gelişen rekabet ortamında, ulusal ve uluslararası ekonomik, sosyal, politik, teknolojik gelişim ve değişim ortamının sunduğu fırsat ve tehditleri algılaması ve bu ortamdan kaynaklanacak riskleri en etkin şekilde yöneterek azaltması, önlemesi, transfer etmesi veya fırsata dönüştürmesi rekabetçi yönetim stratejileri arasındadır. Ayrıca İşletmelerin her seviyede gerçekleşen faaliyetleri ve ana operasyonlarından kaynaklanan risklerin de şirket hedefleri ve nihai olarak müşterileri üzerindeki etkilerinin yönetilmesi kurumsal sürdürülebilirlik, etkinlik ve karlılık açısından büyük önem taşımaktadır. İç ve dış ortamdan kaynaklanan tehditlerin fark edilmesinin ve ne sıklıkla tekrar edeceğinin tahmininin zor olduğu ve/veya sonuçların belirsiz olduğu şartlarda risklerin yönetimi iş sürekliliği açısından da zorlayıcı hale gelmektedir.

Dünyanın lider Risk Yönetimi Danışmanlık yapısının ülkemizdeki temsilcisi olan Zeren MM, risklerin etkili ve sistematik bir şekilde belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi konularında sektörel bazda yerel ve global bilgi, gözlem ve deneyimlerimize dayanarak, aşağıdaki risk danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Zeren MM olarak hizmetlerimiz şu şekildedir;

• Kurumsal Risk Yönetimi

• Risk Yönetimi Farkındalık Eğitimleri

• Kriz Yönetimi

• Tatbikat Planlaması ve Uygulaması

• İş Sürekliliği Yönetimi

• Ürün Geri Çağırma Planı

• Kurumsal Risk Yönetimi

• Risk Envanteri Oluşturma/Güncelleme


Genel Kurul Danışmanlığı

Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca tüm anonim ve limited şirketlerin her yıl gerçekleştirmek zorunda oldukları Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda onaylanması gereken Yıllık Faaliyet Raporlarının hazırlanması ile ilgili olarak tüm sürecin başından sonuna kadar ya da seçtiğiniz alanlarda uzman kişilerden oluşturduğumuz ekibimizle size destek vermeye hazırız.

Zeren MM olarak hizmetlerimiz şu şekildedir;

• Şirket finansal tablolarının derlenmesi hizmeti

• Faaliyet Raporu ile Bağlılık Raporunun hazırlanması esnasında şirket yönetimine danışmanlık sağlanması

• TTK’nın ve Faaliyet Raporu Yönetmeliği’nin asgari gerekliliklerini içerecek şekilde Faaliyet Raporunun ve gerektiği hallerde Bağlılık Raporunun derlenmesi hizmeti

• Olağan Genel Kurul toplantısı esnasında imzalanması gereken diğer genel kurul belgelerinin hazırlanması (Örn; toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi, vb.)

• Şirket’in finansal tabloları ile Faaliyet Raporu’nun onaylanacağı Olağan Genel Kurul toplantısının gerçekleştirilmesi hizmeti

• Olağan Genel Kurulun tescil edilmesi için ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılması ve tescilin gerçekleştirilmesi hizmeti


İş Hukuku Danışmanlığı

Zeren MM olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik alanında verdiğimiz hizmetlerin çerçevesi oldukça geniştir. Sunduğumuz danışmanlık hizmetleriyle bu alandaki sorunlarınızı ve olası risklerinizi kaynağında ve gecikmeden çözüme kavuşturmak için işbirliğine hazırız.

Çalışanlarınıza barışçıl ve mevzuata uygun bir çalışma ortamı sunabilmeniz için iş hukuku ve sosyal güvenlik alanında sunduğumuz hizmetler aşağıda yer almaktadır:

• Çalışma modellerine göre iş sözleşmeleri,

• İş yeri iç yönetmeliği,

• Özlük dosyalarının kontrolü,

• İş uyuşmazlıklarının çözüm süreci,

• İdari para cezaları,

• İş yeri tescil işlemleri,

• İş yeri devir ve birleşmeleri,

• İş yerinin kapatılması,

• İş kazası ve meslek hastalıkları,

• Prim farklarına itiraz ve idari para cezaları,

• Yurt dışı işçi istihdamı uygulamaları,

• İncelemelere rehberlik edilmesi,

• Emeklilik ve tahsis talep işlemleri,

• Uyuşmazlık ve dava danışmanlığı,

• Diğer iş hukuku ve sosyal güvenlik uygulamaları